تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E16   f971
 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E15   f971
 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E14   f971
 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E13   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E12   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E11   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E10   f971
 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E10   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E09   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E08   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E07   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E06   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E05   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E04   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E03   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E02   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E01   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
Farsi/Persian A Poem a Day Episode 16   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem a Day Episode 15   Persian Dream Team
Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem a Day Episode 14   Persian Dream Team
Jullieta @persiandreamteam 
Farsi/Persian A Poem a Day Episode 13   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam 
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 12   Persian Dream Team
Rasselas - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 11   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 10   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 09   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 08   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 07   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 05   Persian Dream Team
Jullieta - Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 03   Persian Dream Team
Jullieta - Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 01   Persian Dream Team
Jullieta - Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem a Day - All Episode   Persian Dream Team
Jullieta - Darya@persiandreamteam