تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Love Alert (Fluttering Warning / Seollemjuuibo / 설렘주의보)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Love Alert (2018) Complete 720p HDTV AAC H.264-NEXT   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - Viki Version  
Arabic Love Alert (2018) Complete 1080p HDTV AAC H.264-NEXT   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - Viki Version  
English 설렘주의보ㆍLove♡Alert.E01-E16.END-NEXT-VIKI   HWY
[Viki Ver] E01-E16 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub  
English 설렘주의보ㆍLove.Watch•E01-E16.END-NEXT-VIKI   HWY
[Viki Ver] E01-E16 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub  
English 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE01-E16.END-NEXT-VIKI   HWY
[Viki Ver] E01-E16 Complete Sub by RuoXi. Not mine I've just uploaded it for easier download all episode sub  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE16.END.181220-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 16 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:54. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE15.181219-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 15 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:13/14. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE14.181213-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 14 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE13.181212-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 13 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:07:44/45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE12.181206-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 12 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:51. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE11.181205-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 11 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:59:29. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE10.181129-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 10 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:59:44. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE09.181128-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 9 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:26. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE08.181122-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 8 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:59:51/52. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE07.181121-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 7 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:04:02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE06.181115-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 6 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:31/32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Fully subbed except for the song lyrics 00:23:05 --> 00:24:02 ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE05.181114-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:55. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE04.181108-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 4 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:36/37. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE03.181107-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE02.181101-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㆍE01.181031-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:50. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보-Fluttering.WarningㅡE15.181219-NEXT-VIKI   huebman
E15 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT (100%) 
English 설렘주의보-Fluttering.Warning‣E13.181212-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보-Fluttering.Warning•E04.181108.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors, lyrics, and split long lines. 
English 설렘주의보-Fluttering.Warning•E03.181107.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors, lyrics, and split long lines. 
English 설렘주의보-Fluttering.Warning•E02.181101.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors, lyrics, and split long lines. 
English 설렘주의보-Fluttering.Warning•E01.181031.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors, lyrics, and split long lines. 
English 설렘주의보~Fluttering.Warning~E09.181128-4NEXT   huebman
E09 STILL 98% VIKI SUBS at this Time FULL corrected 6 Sync 4 NEXT 
English 설렘주의보~Fluttering.Warning~E08.181122-4NEXT   huebman
E08 Still 99% Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT 
English 설렘주의보~Fluttering.Warning~E07.181121-4NEXT   huebman
E07 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT 
English 설렘주의보~Fluttering.Warning~E06.181115-4NEXT   huebman
E06 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT. Just 99% because there is no 100% yet 
English 설렘주의보~Fluttering.Warning~E05.181114-4NEXT   huebman
E 05 Viki Subs Sync 4 NEXT 
English 설렘주의보.Love♡Alert.E16.END.181220-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 16 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:54. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E15.181219-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 15 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:13/14. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E14.181213-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 14 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E13.181212-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 13 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:07:44/45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E12.181206-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 12 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:51. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E11.181205-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 11 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:59:29. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E10.181129-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 10 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:59:44. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E09.181128-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 9 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:26. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E08.181122-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 8 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:59:51/52. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 설렘주의보.Love♡Alert.E07.181121-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 7 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:04:02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E06.181115-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 6 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:31/32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Fully subbed except for the song lyrics 00:23:05 --> 00:24:02 ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E05.181114-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:55. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E04.181108-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 4 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:36/37. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E03.181107-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E02.181101-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E01.181031-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:50. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E16.END.181220-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 16 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:54. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E15.181219-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 15 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:13/14. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E14.181213-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 14 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:31. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E13.181212-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 13 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:07:44/45. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E12.181206-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 12 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:51. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E11.181205-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 11 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:59:29. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E10.181129-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 10 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:59:44. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E09.181128-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 9 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:26. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E08.181122-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 8 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:59:51/52. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 설렘주의보.Love.Watch•E07.181121-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 7 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:04:02. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E06.181115-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 6 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:31/32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Fully subbed except for the song lyrics 00:23:05 --> 00:24:02 ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E05.181114-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:55. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E04.181108-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 4 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:36/37. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E03.181107-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E02.181101-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E01.181031-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:50. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch~E05.181114-4.NEXT-VIKI   huebman
E05 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT 
English 설렘주의보.Love.Watch.E04.181108-4.NEXT-VIKI   huebman
E04 Viki Subs FULL Sync & Corrected 4 NEXT 
English 설렘주의보.Love.Watch.E03.181107-4.NEXT-VIKI   huebman
E03 Viki Subs FULL Sync 6 Corrected 4 NEXT 
English 설렘주의보.Love.Watch.E02.181101-4.NEXT-VIKI   huebman
E02 Viki Subs FULL Sync & Corrected 4 NEXT 
English 설렘주의보.Love.Watch.E01.181031-4.NEXT-VIKI   huebman
E01 Viki Subs FULL Sync & Corrected 4 NEXT 
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E13-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E11-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E10-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E09-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E08-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E07-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E06-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E05-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E04-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E03-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E02-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E01-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English Love alert subindo.E6   ZiahAzalea
 
English Fluttering.Warning.E14.181213.HDTV.H264.720p-SS   D Xenos
Resynced from Viki (93% completed) for NEXT. All Credit to Viki. Pleasae rate!!!  
English Fluttering.Warning.E13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E13.181212.HDTV.H264.720p-SS   D Xenos
Resynced from Viki (91% completed) for NEXT. All Credit to Viki. Pleasae rate!!! 
English Fluttering.Warning.E10-12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10-12[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E08   huebman
E08 Versión Sinronizada 2ra NEXT 
English Fluttering.Warning.E07[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E07.181121.HDTV.H264.720p-SS   D Xenos
Resynced from viki for NEXT.  
English Fluttering.Warning.E06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.06[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E06.181115.HDTV.H264.720p-SS   D Xenos
Resynced from viki (99% completed) for NEXT. 
English Fluttering.Warning.E04-05[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04-05[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E04.181108.HDTV.H264.720p-SS   D Xenos
Resynced from viki (99% completed) for NEXT. 
English Fluttering.Warning.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E01-16.END[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-16.END[360p;450p;720p;1080p]Viki 
English Fluttering.Warning.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E01.181031.720p-NEXT   chathos
Synced With NEXT ver. 100% Complete Viki 
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE16   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE15   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE14   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE13   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE12   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE11   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE10   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE09   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE08   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE07   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE06   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE05   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE04   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE03   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE02   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍE01   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian 설렘주의보ㆍFluttering.WarningㆍALL   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian Fluttering.Warning-Full-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E16-END-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E15-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E07-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning .Ep01.@moonriverteam   Moon-river-team
مراجعه کنید @moonriverteam برای دانلود زیرنویس قسمت های جدید به کانال تلگرام ما  
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep16.End(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال از  
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep15(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep14(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep13(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep12(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep11(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep10(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteam بهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep09(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep08(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep07(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep06(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteam بهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep05(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep04(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در  
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep03(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep02(@ moonriverteam)   Anonymous
@moonriverteamبهترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep01(@ moonriverteam)   Anonymous
زیرنویس اصلاح شد @moonriverteam 
French Fluttering.Warning.E16 Fin   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Fluttering.Warning.E15.181219.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Fluttering.Warning.E14.181213.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Fluttering.Warning.E13.181212.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Fluttering.Warning.E12.181206.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French Fluttering.Warning.E11.181205.720p-NEXT   Dai973
"Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités." 
French Fluttering.Warning.E10.181129.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E09.181128.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E08.181122.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E07.181121.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E06.181115.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E05.181114.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E04.181108.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E03.181107.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E02.181101.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E01.181031.720p-NEXT   Dai973
 
Greek Fluttering.Warning.E01.181031.HDTV.H264.720p-SS   D Xenos
Resynced from viki for NEXT. All Credit to viki. Pleasae rate!!! 
Indonesian 错ㅡㅡ설렘주의보.Love AlertㅡㅡE04.NEXT   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 错ㅡㅡ설렘주의보.Love AlertㅡㅡE03.NEXT   SULTAN_KHILAF
Episode selanjutnya menyusul. 
Indonesian 错ㅡㅡ설렘주의보.Love AlertㅡㅡE02.NEXT   SULTAN_KHILAF
Episode selanjutnya menyusul. 
Indonesian 错ㅡㅡ설렘주의보.Love AlertㅡㅡE01.NEXT   SULTAN_KHILAF
Episode selanjutnya menyusul. 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE16.END.181220ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE15.181219ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE14.181213ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE13.181212ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE12.181206ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE11.181205ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE10.181129ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE09.181128ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE08.181122ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE07.181121ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE06.181115ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE05.181114ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE04.181108ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE03.181107ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE02.181101ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE01.181031ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E16.END.181220-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E15.181219-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E14.181213-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E13.181212-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E12.181206-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E11.181205-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E10.181129-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E09.181128-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E08.181122-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E07.181121-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E06.181115-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E05.181114-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E04.181108-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E03.181107-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E02.181101-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E01.181031-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E16.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E15.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E14.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E13.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E12.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E11.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E10.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E09.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E08.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E07.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E06.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E05.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E04.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E03.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E02.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E01.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian Fluttering.Warning.E12.-BY VIKI   BangJaya_Sub
SUB BY VIKI 
Indonesian Fluttering.Warning.E09   DianaAlmera
100% Viki version. Maaf kalau masih banyak kekurangan yah. Makasih.😉 My Wattpad @dianaAlmera. 
Indonesian Fluttering.Warning.E08   DianaAlmera
Viki version. Maaf baru posting lagi, kemarin masih sakit. Makasih. In my wattpad @DianaAlmera. 😉 
Indonesian Fluttering.Warning.E07.22102018   kiki123
Diteremahkan oleh muhkition 
Indonesian Fluttering.Warning.E06.16102018   kiki123
Diterjemahkan oleh Muhkition 
Indonesian Fluttering.Warning.E05.15102018   kiki123
Diterjemahkan Oleh Muhkition 
Indonesian Fluttering.Warning.E04.10112018   kiki123
Diterjemahkan oleh Muhkition 
Indonesian Fluttering.Warning.E04 By Viki   DianaAlmera
Subtitle 100% by Next Viki. Maaf telat. Makasih.😉 
Indonesian Fluttering.Warning.E03.08112018   kiki123
translate by muhkition 
Indonesian Fluttering.Warning.E03 By Viki   DianaAlmera
100% Viki version. Maaf telat yah. Makasih.😉 
Indonesian Fluttering.Warning.E02 By Viki   DianaAlmera
Subtitle by Next Viki 100% Lengkap From RuoXi. Rate this Sub.😊 Maaf kalau masih banyak kekurangan. Makasih.😉 
Indonesian Fluttering.Warning.E02   novi mustika
Subtitle Cocok untuk File Smallencode 
Indonesian Fluttering.Warning.E01   DianaAlmera
Viki 100% Lengkap. Mian kalau telat,,, In Sha Allah sub nya sudah sesuai dan bagus. Maaf kalau banyak salah yah. Makasih.😉 
Indonesian Fluttering Warning E16 END.srt   BangJaya_Sub
Sub by viki | dramachingu21.com 
Indonesian Fluttering Warning E04   kuroshiro ai
enjoy~ 
Malay Indonesian 설렘주의보.Love.Watch.E01-END Next - Viu   Dark_Kingdom
 
Spanish 설렘주의보.LoveAlert.E07 Y E08   HaruNotes
설렘주의보.LoveAlert.E07 Y E08 Visiten mi reseña del dorama --- https://haru-notes.blogspot.com/2018/11/mi-resena-love-alert-descargar.html 
Spanish 설렘주의보.Fluttering.Warning.E02-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 설렘주의보.Fluttering.Warning.E01-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish Love Alert Capítulo 16 Versión Smallencode   LiaWoodM
Love Alert Capítulo 16 [FINAL] Versión Smallencode 
Spanish Love Alert Capítulo 15 Versión Smallencode   LiaWoodM
Love Alert Capítulo 15 Versión Smallencode 
Spanish Love Alert Capítulo 14 Versión Smallencode   LiaWoodM
Love Alert Capítulo 14 Versión Smallencode 
Spanish Love Alert Capítulo 13 Versión Smallencode   LiaWoodM
Versión Smallencode 
Spanish Love Alert Capítulo 12 Versión Smallencode   LiaWoodM
Love Alert Capítulo 12 Versión Smallencode 
Spanish Love Alert Capítulo 11 Versión Smallencode   LiaWoodM
Love Alert Capítulo 11 Versión Smallencode 
Spanish Love Alert Capítulo 10 Versión Smallencode   LiaWoodM
Love Alert Capítulo 10 Versión Smallencode 
Spanish Love Alert Capítulo 09 Versión Smallencode   LiaWoodM
Love Alert Capítulo 09 Versión Smallencode 
Spanish Love Alert Capítulo 08 Versión Smallencode   LiaWoodM
Love Alert Capítulo 08 Versión Smallencode 
Spanish Love Alert Capítulo 07 Versión Smallencode   LiaWoodM
Love Alert Capítulo 07 Versión Smallencode 
Spanish Fluttering.Warning.E11-E14   huebman
E11-E14 Versión sincronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E10   huebman
E10 Versión Sinronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E09   huebman
E09 Versión Sinronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E07   huebman
E07 Versión Sinronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E06   huebman
E06 Versión Sinronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E05   huebman
E05 Versión Sinronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E04   huebman
E04 Versión Sinronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E03   huebman
E03 Versión Sincronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E02   huebman
E02 Subtitulos by Viki Corregido y Sincronizado 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E01   huebman
Completo E01 al E16.Final Versión sincronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E01   huebman
E01 Subtitulos by Viki Corregido y Sincronizado 2ra NEXT 
Spanish capitulos 05 y 06 version smallencode   LiaWoodM
capitulos 05 y 06 version smallencode 
Spanish capitulos 01 al 04 version smallencode   LiaWoodM
capitulos 01 al 04 version smallencode