لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Love Alert (Love Watch / Seollemjuuibo / 설렘주의보)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English 설렘주의보-Fluttering.Warning•E04.181108.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors, lyrics, and split long lines. 
English 설렘주의보-Fluttering.Warning•E03.181107.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors, lyrics, and split long lines. 
English 설렘주의보-Fluttering.Warning•E02.181101.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors, lyrics, and split long lines. 
English 설렘주의보-Fluttering.Warning•E01.181031.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-4 | Fixed common errors, lyrics, and split long lines. 
English 설렘주의보~Fluttering.Warning•E06.181115-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 6 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:31/32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Fully subbed except for the song lyrics 00:23:05 --> 00:24:02 ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보~Fluttering.Warning•E05.181114-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:55. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보~Fluttering.Warning•E04.181108-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 4 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:36/37. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보~Fluttering.Warning•E03.181107-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보~Fluttering.Warning•E02.181101-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보~Fluttering.Warning•E01.181031-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:50. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보~Fluttering.Warning~E06.181115-4NEXT   huebman
E06 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT. Just 99% because there is no 100% yet 
English 설렘주의보~Fluttering.Warning~E05.181114-4NEXT   huebman
E 05 Viki Subs Sync 4 NEXT 
English 설렘주의보.Love♡Alert.E06.181115-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 6 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:31/32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Fully subbed except for the song lyrics 00:23:05 --> 00:24:02 ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E05.181114-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:55. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E04.181108-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 4 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:36/37. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E03.181107-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E02.181101-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love♡Alert.E01.181031-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:50. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E06.181115-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 6 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:06:31/32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : Fully subbed except for the song lyrics 00:23:05 --> 00:24:02 ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E05.181114-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:55. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E04.181108-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 4 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:05:36/37. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E03.181107-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:32. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E02.181101-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 01:02:00. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch•E01.181031-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.]. Synced for NEXT. Runtime > 00:58:50. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 설렘주의보.Love.Watch~E05.181114-4.NEXT-VIKI   huebman
E05 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT 
English 설렘주의보.Love.Watch.E04.181108-4.NEXT-VIKI   huebman
E04 Viki Subs FULL Sync & Corrected 4 NEXT 
English 설렘주의보.Love.Watch.E03.181107-4.NEXT-VIKI   huebman
E03 Viki Subs FULL Sync 6 Corrected 4 NEXT 
English 설렘주의보.Love.Watch.E02.181101-4.NEXT-VIKI   huebman
E02 Viki Subs FULL Sync & Corrected 4 NEXT 
English 설렘주의보.Love.Watch.E01.181031-4.NEXT-VIKI   huebman
E01 Viki Subs FULL Sync & Corrected 4 NEXT 
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E06-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E05-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E04-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E03-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E02-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 설렘주의보.Fluttering.Warning.E01-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English Fluttering.Warning.E06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.06[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E06.181115.HDTV.H264.720p-SS   D Xenos
Resynced from viki (99% completed) for NEXT. 
English Fluttering.Warning.E04-05[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04-05[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E04.181108.HDTV.H264.720p-SS   D Xenos
Resynced from viki (99% completed) for NEXT. 
English Fluttering.Warning.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]Viki 
English Fluttering.Warning.E01.181031.720p-NEXT   chathos
Synced With NEXT ver. 100% Complete Viki 
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E06-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E05-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E04-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E03-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E02-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning.E01-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Fluttering.Warning .Ep01.@moonriverteam   Moon-river-team
مراجعه کنید @moonriverteam برای دانلود زیرنویس قسمت های جدید به کانال تلگرام ما  
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep06(@ moonriverteam)   __Moonriverteam__
@moonriverteam بهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep05(@ moonriverteam)   __Moonriverteam__
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep04(@ moonriverteam)   __Moonriverteam__
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در  
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep03(@ moonriverteam)   __Moonriverteam__
@moonriverteamبهترین و سریع ترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep02(@ moonriverteam)   __Moonriverteam__
@moonriverteamبهترین ترجمه این سریال در 
Farsi/Persian Fluttering Warning.ep01(@ moonriverteam)   __Moonriverteam__
زیرنویس اصلاح شد @moonriverteam 
French Fluttering.Warning.E05.181114.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E04.181108.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E03.181107.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E02.181101.720p-NEXT   Dai973
 
French Fluttering.Warning.E01.181031.720p-NEXT   Dai973
 
Indonesian 错ㅡㅡ설렘주의보.Love AlertㅡㅡE01.NEXT   SULTAN_KHILAF
Episode selanjutnya menyusul. 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE06.181115ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE05.181114ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE04.181108ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE03.181107ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE02.181101ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보ㅡFluttering.WarningㅡE01.181031ㅡBaalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E06.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E06.181115-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E05.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E05.181114-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E04.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E04.181108-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E03.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E03.181107-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E02.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E02.181101-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E01.NEXT--💖   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian 설렘주의보.Love.Alert.E01.181031-NEXT-VIKI   Pabuya
Sub VIKI Version [ Revisi ] 
Indonesian Fluttering.Warning.E06.16102018   kiki123
Diterjemahkan oleh Muhkition 
Indonesian Fluttering.Warning.E05.15102018   kiki123
Diterjemahkan Oleh Muhkition 
Indonesian Fluttering.Warning.E04.10112018   kiki123
Diterjemahkan oleh Muhkition 
Indonesian Fluttering.Warning.E04 By Viki   DianaAlmera
Subtitle 100% by Next Viki. Maaf telat. Makasih.😉 
Indonesian Fluttering.Warning.E03.08112018   kiki123
translate by muhkition 
Indonesian Fluttering.Warning.E03 By Viki   DianaAlmera
100% Viki version. Maaf telat yah. Makasih.😉 
Indonesian Fluttering.Warning.E02 By Viki   DianaAlmera
Subtitle by Next Viki 100% Lengkap From RuoXi. Rate this Sub.😊 Maaf kalau masih banyak kekurangan. Makasih.😉 
Indonesian Fluttering.Warning.E01   DianaAlmera
Viki 100% Lengkap. Mian kalau telat,,, In Sha Allah sub nya sudah sesuai dan bagus. Maaf kalau banyak salah yah. Makasih.😉 
Indonesian Fluttering Warning E04   kuroshiro ai
enjoy~ 
Spanish 설렘주의보.Fluttering.Warning.E02-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 설렘주의보.Fluttering.Warning.E01-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish Fluttering.Warning.E04   huebman
E04 Versión Sinronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E03   huebman
E03 Versión Sincronizada 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E02   huebman
E02 Subtitulos by Viki Corregido y Sincronizado 2ra NEXT 
Spanish Fluttering.Warning.E01   huebman
E01 Subtitulos by Viki Corregido y Sincronizado 2ra NEXT 
Spanish capitulos 05 y 06 version smallencode   LiaWoodM
capitulos 05 y 06 version smallencode 
Spanish capitulos 01 al 04 version smallencode   LiaWoodM
capitulos 01 al 04 version smallencode