تبلیغات

My Secret Terrius (Terius Behind Me / Nae Dwie Teriwooseu / 내 뒤에 테리우스)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • اطلاعات انتشار :
    내 뒤에 테리우스~Terius.Behind.Me.E21-E22.181031-NEXT-VIU
    내 뒤에 테리우스•My.Secret.Terrius•E21-E22.181031-NEXT-VIU
  • تفسیر توسط
    RuoXi
  • Ep. 21 & 22 [VIU Ver.] "Biochemical Bomb" & "DEATH Protocol". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:45/46. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^
  • 10