تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

The Last Empress (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E33-E34.190117-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 33 & 34 [VIU & Kocowa Ver.] "Peanut Butter Cookies" & "Yu Ra’s Escape". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:38. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E33-E34.190117-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 33 & 34 [VIU & Kocowa Ver.] "Peanut Butter Cookies" & "Yu Ra’s Escape". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:38. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E33-E34.190117-4NEXT   huebman
E33-34 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E31-E32.190110-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 31 & 32 [VIU & Kocowa Ver.] "The Scandal" & "Prince Yoon Lights the Powder Keg". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E31-E32.190110-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 31 & 32 [VIU & Kocowa Ver.] "The Scandal" & "Prince Yoon Lights the Powder Keg". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E31-E32.190110-4NEXT   huebman
E3132 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E29-E30.190109-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 29 & 30 [VIU & Kocowa Ver.] "The Emperor’s Jealousy" & "An Antique Clock". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E29-E30.190109-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 29 & 30 [VIU & Kocowa Ver.] "The Emperor’s Jealousy" & "An Antique Clock". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E29-E30.190109-4NEXT   huebman
E29-30 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E27-E28.190103-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 27 & 28 [VIU & Kocowa Ver.] "Yu Ra’s Cry For Mercy" & "Wang Shik Mourns at His Mother’s Side". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E27-E28.190103-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 27 & 28 [VIU & Kocowa Ver.] "Yu Ra’s Cry For Mercy" & "Wang Shik Mourns at His Mother’s Side". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E27-E28.190103-4NEXT   huebman
E27-28 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E25-E26.190102-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 25 & 26 [VIU & Kocowa Ver.] "The Prince Returns" & "Where Is My Mother’s Corpse?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E25-E26.190102-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 25 & 26 [VIU & Kocowa Ver.] "The Prince Returns" & "Where Is My Mother’s Corpse?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E25-E26.190102-4NEXT   huebman
E25-26 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E23-E24.181227-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 23 & 24 [VIU & Kocowa Ver.] "Wang Shik Saves His Brother" & "Yu Ra’s Demise". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43/44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E23-E24.181227-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 23 & 24 [VIU & Kocowa Ver.] "Wang Shik Saves His Brother" & "Yu Ra’s Demise". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43/44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E23-E24.181227-4NEXT   huebman
E23-24 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E21-E22.181226-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 21 & 22 [VIU & Kocowa Ver.] "The Empress Returns to the Palace" & "The Empress Goes Live". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44/45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E21-E22.181226-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 21 & 22 [VIU & Kocowa Ver.] "The Empress Returns to the Palace" & "The Empress Goes Live". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44/45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E19-E20.181220-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 19 & 20 [VIU Ver.] "Baek Ho Enlightens the Empress" & "Ms. Hong’s Confession". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:41. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E19-E20.181220-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 19 & 20 [Kocowa Ver.] "Baek Ho Enlightens the Empress" & "Ms. Hong’s Confession". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:41. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E19-E20.181220-4NEXT   huebman
E19-20 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E17-E18.181219-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 17 & 18 [VIU & Kocowa Ver.] "Who Killed the Grand Empress Dowager?" & "The Empress is Arrested for Murder". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E17-E18.181219-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 17 & 18 [VIU & Kocowa Ver.] "Who Killed the Grand Empress Dowager?" & "The Empress is Arrested for Murder". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E17-E18.181219-4NEXT   huebman
E17-18 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E15-E16.181213-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 15 & 16 [VIU & Kocowa Ver.] "Wang Shik Betrays the Empress" & "The Grand Empress Dowager’s Downfall". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E15-E16.181213-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 15 & 16 [VIU & Kocowa Ver.] "Wang Shik Betrays the Empress" & "The Grand Empress Dowager’s Downfall". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E15-E16.181213-4NEXT   huebman
E15-16 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E13-E14.181212-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 13 & 14 [VIU & Kocowa Ver.] "The Empress Finds Out About the Emperor & Yu Ra" & "The Prince is in Town". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:41. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E13-E14.181212-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 13 & 14 [VIU & Kocowa Ver.] "The Empress Finds Out About the Emperor & Yu Ra" & "The Prince is in Town". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:41. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E13-E14.181212-4NEXT   huebman
E13-14 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E11-E12.181206-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 11 & 12 [VIU & Kocowa Ver.] "Betrayal in the Palace" & "Pil Joo Finds Wang Shik". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E11-E12.181206-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 11 & 12 [VIU & Kocowa Ver.] "Betrayal in the Palace" & "Pil Joo Finds Wang Shik". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E11-E12.181206-4NEXT   huebman
E11-12 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E09-E10.181205-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 9 & 10 [VIU & Kocowa Ver.] "Tell Me It’s Not True" & "Wang Shik’s Rage". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E09-E10.181205-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 9 & 10 [VIU & Kocowa Ver.] "Tell Me It’s Not True" & "Wang Shik’s Rage". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E07-E08.181129-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 7 & 8 [VIU Ver.] & Ep 5 - 8 [Kocowa Ver.] "The Empress Dowager Underestimates Ms. Min", "Make Oh Sunny Your Empress", "Wedding Preparations" & "The Wedding". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8 > 00:59:06 & 00:59:44. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E07-E08.181129-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 7 & 8 [VIU Ver.] & Ep 5 - 8 [Kocowa Ver.] "The Empress Dowager Underestimates Ms. Min", "Make Oh Sunny Your Empress", "Wedding Preparations" & "The Wedding". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8 > 00:59:06 & 00:59:44. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E05-E06.181128-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 5 & 6 [VIU Ver.] "The Empress Dowager Underestimates Ms. Min" & "Make Oh Sunny Your Empress". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:06. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E05-E06.181128-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 7 & 8 [VIU Ver.] & Ep 5 - 8 [Kocowa Ver.] "The Empress Dowager Underestimates Ms. Min", "Make Oh Sunny Your Empress", "Wedding Preparations" & "The Wedding". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8 > 00:59:06 & 00:59:44. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E03-E04.181122-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 3 & 4 [VIU & Kocowa Ver.] "A Hit-and-Run" & "The Yellow Truck". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E03-E04.181122-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 3 & 4 [VIU & Kocowa Ver.] "A Hit-and-Run" & "The Yellow Truck". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E01-E02.181121-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 1 & 2 [VIU & Kocowa Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E01-E02.181121-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 1 & 2 [VIU & Kocowa Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E01-E02.181121.SBS-KOR-VIU   RuoXi
Ep 1 & 2 [VIU & Kocowa Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for runtime : 00:59:59/01:00:00. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : The video ver has a clear audio both channel in Ep 2. 
English 황후의 품격.The.Last.Empress•E01-E02.181121.SBS-KOR-KCW   RuoXi
Ep 1 & 2 [VIU & Kocowa Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for runtime : 00:59:59/01:00:00. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : The video ver has a clear audio both channel in Ep 2. 
English 황후의 품격.The.Last.Empress~E09-E10-KCW.4NEXT   huebman
E09-10 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress~E07-E08-KCW.4NEXT   huebman
E07-08 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E31-E32-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E29-E30-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E27-E28-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E25-E26-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E23-E24-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E21-E22-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E19-E20-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E17-E18-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E15-E16-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E13-E14-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E11-E12-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E09-E10-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E07-E08-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E05-E06-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E03-E04-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.The.Last.Empress.E01-E02-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity~E11-E12.181206-4NEXT   huebman
E11-12 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E33-E34.190117-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 33 & 34 [VIU & Kocowa Ver.] "Peanut Butter Cookies" & "Yu Ra’s Escape". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:38. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E33-E34.190117-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 33 & 34 [VIU & Kocowa Ver.] "Peanut Butter Cookies" & "Yu Ra’s Escape". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:38. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E31-E32.190110-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 31 & 32 [VIU & Kocowa Ver.] "The Scandal" & "Prince Yoon Lights the Powder Keg". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E31-E32.190110-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 31 & 32 [VIU & Kocowa Ver.] "The Scandal" & "Prince Yoon Lights the Powder Keg". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E29-E30.190109-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 29 & 30 [VIU & Kocowa Ver.] "The Emperor’s Jealousy" & "An Antique Clock". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E29-E30.190109-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 29 & 30 [VIU & Kocowa Ver.] "The Emperor’s Jealousy" & "An Antique Clock". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:46. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E27-E28.190103-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 27 & 28 [VIU & Kocowa Ver.] "Yu Ra’s Cry For Mercy" & "Wang Shik Mourns at His Mother’s Side". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E27-E28.190103-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 27 & 28 [VIU & Kocowa Ver.] "Yu Ra’s Cry For Mercy" & "Wang Shik Mourns at His Mother’s Side". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E25-E26.190102-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 25 & 26 [VIU & Kocowa Ver.] "The Prince Returns" & "Where Is My Mother’s Corpse?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E25-E26.190102-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 25 & 26 [VIU & Kocowa Ver.] "The Prince Returns" & "Where Is My Mother’s Corpse?". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E23-E24.181227-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 23 & 24 [VIU & Kocowa Ver.] "Wang Shik Saves His Brother" & "Yu Ra’s Demise". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43/44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E23-E24.181227-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 23 & 24 [VIU & Kocowa Ver.] "Wang Shik Saves His Brother" & "Yu Ra’s Demise". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43/44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E21-E22.181226-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 21 & 22 [VIU & Kocowa Ver.] "The Empress Returns to the Palace" & "The Empress Goes Live". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44/45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E21-E22.181226-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 21 & 22 [VIU & Kocowa Ver.] "The Empress Returns to the Palace" & "The Empress Goes Live". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44/45. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E19-E20.181220-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 19 & 20 [VIU Ver.] "Baek Ho Enlightens the Empress" & "Ms. Hong’s Confession". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:41. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E19-E20.181220-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 19 & 20 [Kocowa Ver.] "Baek Ho Enlightens the Empress" & "Ms. Hong’s Confession". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:41. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E17-E18.181219-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 17 & 18 [VIU & Kocowa Ver.] "Who Killed the Grand Empress Dowager?" & "The Empress is Arrested for Murder". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E17-E18.181219-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 17 & 18 [VIU & Kocowa Ver.] "Who Killed the Grand Empress Dowager?" & "The Empress is Arrested for Murder". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:47. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E15-E16.181213-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 15 & 16 [VIU & Kocowa Ver.] "Wang Shik Betrays the Empress" & "The Grand Empress Dowager’s Downfall". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E15-E16.181213-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 15 & 16 [VIU & Kocowa Ver.] "Wang Shik Betrays the Empress" & "The Grand Empress Dowager’s Downfall". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E13-E14.181212-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 13 & 14 [VIU & Kocowa Ver.] "The Empress Finds Out About the Emperor & Yu Ra" & "The Prince is in Town". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:41. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E13-E14.181212-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 13 & 14 [VIU & Kocowa Ver.] "The Empress Finds Out About the Emperor & Yu Ra" & "The Prince is in Town". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:41. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E11-E12.181206-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 11 & 12 [VIU & Kocowa Ver.] "Betrayal in the Palace" & "Pil Joo Finds Wang Shik". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E11-E12.181206-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 11 & 12 [VIU & Kocowa Ver.] "Betrayal in the Palace" & "Pil Joo Finds Wang Shik". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E09-E10.181205-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 9 & 10 [VIU & Kocowa Ver.] "Tell Me It’s Not True" & "Wang Shik’s Rage". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E09-E10.181205-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 9 & 10 [VIU & Kocowa Ver.] "Tell Me It’s Not True" & "Wang Shik’s Rage". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:54. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E07-E08.181129-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 7 & 8 [VIU Ver.] & Ep 5 - 8 [Kocowa Ver.] "The Empress Dowager Underestimates Ms. Min", "Make Oh Sunny Your Empress", "Wedding Preparations" & "The Wedding". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8 > 00:59:06 & 00:59:44. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E07-E08.181129-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 7 & 8 [VIU Ver.] & Ep 5 - 8 [Kocowa Ver.] "The Empress Dowager Underestimates Ms. Min", "Make Oh Sunny Your Empress", "Wedding Preparations" & "The Wedding". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8 > 00:59:06 & 00:59:44. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E05-E06.181128-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 5 & 6 [VIU Ver.] "The Empress Dowager Underestimates Ms. Min" & "Make Oh Sunny Your Empress". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:06. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E05-E06.181128-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 7 & 8 [VIU Ver.] & Ep 5 - 8 [Kocowa Ver.] "The Empress Dowager Underestimates Ms. Min", "Make Oh Sunny Your Empress", "Wedding Preparations" & "The Wedding". Synced for NEXT. Runtime Ep 5 - 6, 7 - 8 > 00:59:06 & 00:59:44. Enjoy.... ;) . Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E03-E04.181122-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 3 & 4 [VIU & Kocowa Ver.] "A Hit-and-Run" & "The Yellow Truck". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E03-E04.181122-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 3 & 4 [VIU & Kocowa Ver.] "A Hit-and-Run" & "The Yellow Truck". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:43. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E01-E02.181121-NEXT-VIU   RuoXi
Ep 1 & 2 [VIU & Kocowa Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E01-E02.181121-NEXT-KCW   RuoXi
Ep 1 & 2 [VIU & Kocowa Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for NEXT. Runtime : 00:59:44. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E01-E02.181121.SBS-KOR-VIU   RuoXi
Ep 1 & 2 [VIU & Kocowa Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for runtime : 00:59:59/01:00:00. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : The video ver has a clear audio both channel in Ep 2. 
English 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E01-E02.181121.SBS-KOR-KCW   RuoXi
Ep 1 & 2 [VIU & Kocowa Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for runtime : 00:59:59/01:00:00. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : The video ver has a clear audio both channel in Ep 2. 
English The.Last.Empress~E09-E10   huebman
E09-10 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English The.Last.Empress~E03-E04.181122.4NEXT   huebman
E03-04 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English The.Last.Empress~E01-E02.181121.4NEXT   huebman
E01-02 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English The.Last.Empress.E33-E34[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.33-34[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E31-E32[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.31-32[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E29-30[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.29-30[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E27-E28[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.27-28[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E25-E26[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.25-26[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E23-E24[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.23-E24[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E17-22[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.17-22[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E15-E16[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.15-16[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E11-14[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
E11-14[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E09-E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09-10[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E07-E08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-08[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E05-E06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-06[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E03-E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03-04[360p;450p;720p]VIU 
English The.Last.Empress.E01-E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
E01-E02[360p;450p;720p]VIU 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E33-E34❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E31-E32❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E29-E30❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E27-E28❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E25-E26❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E23-E24❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E21-E22❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E19-E20❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E17-E18❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E15-E16❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E13-E14❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E11-E12❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E09-E10❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E07-E08❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E05-E06❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E03-E04❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격~The.Last.Empress.E01-E02❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E33-E34❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E31-E32❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E29-E30❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E27-E28❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E25-E26❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E23-E24❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E21-E22❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E19-E20❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E17-E18❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E15-E16❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E13-E14❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E11-E12❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E09-E10❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E07-E08❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E05-E06❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E03-E04❤   f971
F971 
Farsi/Persian 황후의 품격.An.Empress.Dignity~The.Last.Empress.E01-E02❤   f971
F971 
Farsi/Persian The.Last.Empress.OST.part2@F971korea   f971
OST Part.2  
Farsi/Persian The.Last.Empress.E01-E02-Farsi-30NAMATAK   30namatak
مترجمین : نسی - رویا - سنا - محمدرضا Www.30NM.TK Telegram.me/CINAMATAK  
French The.Last.Empress.E29-E30.190109.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French The.Last.Empress.E27-E28.190103.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French The.Last.Empress.E25-E26.190102.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French The.Last.Empress.E23-E24.181227.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French The.Last.Empress.E21-E22.181226.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French The.Last.Empress.E19-E20.181220.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French The.Last.Empress.E17-E18.181219.720p-NEXT   Dai973
Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités. 
French The.Last.Empress.E15-E16.181213.720p-NEXT   Dai973
"Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités." 
French The.Last.Empress.E13-E14.181212.720p-NEXT   Dai973
"Ces sous-titres proviennent de Viki et ne sont pas forcément édités." 
French The.Last.Empress.E11-E12.181206.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Last.Empress.E09-E10.181205.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Last.Empress.E07-E08.181129.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Last.Empress.E05-E06.181128.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Last.Empress.E03-E04.181122.720p-NEXT   Dai973
 
French The.Last.Empress.E01-E02.181121.720p-NEXT   Dai973
 
Indonesian ㆍthe.Last.Empress.E33-34.VIU   Yechika Chisilia
 
Indonesian ㆍthe.Last.Empress.E31-32.VIU   Yechika Chisilia
 
Indonesian ㆍthe.Last.Empress.E29-30.VIU   Yechika Chisilia
 
Indonesian ㆍthe.Last.Empress.E27-28.VIU   Yechika Chisilia
 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE33-34.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE31-32.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE29-30.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE27-28.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE25-26.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE23-24.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE21-22.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE19-20.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE17-18.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE15-16.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE13-14.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE11-12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE09-10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE07-08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE05-06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE03-04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE01-02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ香ㆍThe Last EmpressㆍE01-02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE33-E34.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE31-E32.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE29-E30.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE27-E28.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE25-E26.NEXT.VIU   ask_erlangga
Maaf telat :( ada urusan pribadi. Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE23-E24.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE21-E22.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE19-E20.NEXT.VIU   ask_erlangga
Maaf telat :( ada urusan pribadi. Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE17-E18.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE15-E16.NEXT.VIU   ask_erlangga
Maaf telat :( ada urusan pribadi. Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE13-E14.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE11-E12.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE09-E10.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap sore, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE07-E08.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap menjelang atau sehabis maghrib, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE05-E06.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap menjelang atau sehabis maghrib, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE03-E04.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap menjelang atau sehabis maghrib, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian 香ㆍ💚ㆍThe Last Empressㆍ💚ㆍE01-E02.NEXT.VIU   ask_erlangga
Selamat menonton ^-^ Subtitle baru akan di upload setiap menjelang atau sehabis maghrib, Stay Tuned. Jangan lupa login untuk memberi rating pada subtitle ini, Terimakasih. Sub by VIU, Synced for NEXT. 
Indonesian ㆍthe.Last.Empress.E25-26.VIU   Yechika Chisilia
 
Indonesian ㆍThe.Last.Empress.Ep.11-12   Anonymous
Diterjemahkan Dari English VERSI VIU (ini episode bikin gue pengen nyakar tembok) maaf chingudeul jika ada kata yang kurang pantas atau kurang sopan 
Indonesian ㆍThe.Last.Empress.Ep.09-10   Anonymous
Diterjemahkan Dari English VERSI VIU  
Indonesian ㆍThe.Last.Empress.Ep.07-08   Anonymous
Diterjemahkan Dari English VERSI VIU  
Indonesian ㆍThe.Last.Empress.Ep.05-06   Anonymous
Diterjemahkan Dari English VERSI VIU 
Indonesian ㆍThe.Last.Empress.Ep.03-04   Anonymous
Diterjemahkan Dari English Versi KOCOWA 
Indonesian ㆍThe.Last.Empress.Ep.01-02   Anonymous
Diterjemahkan Dari English Versi KOCOWA 
Indonesian the.Last.Empress.E33-34   MALIK.AWWAL
[Sub Abnornal ku dengan beberapa koment, jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh] episode sebelumnya mengekor aja, bener2 gk ada waktu. 
Indonesian the.Last.Empress.E27-28   MALIK.AWWAL
[Sub Abnornal ku dengan beberapa koment, jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh]  
Indonesian the.Last.Empress.E25-26   MALIK.AWWAL
[Sub Abnornal ku dengan beberapa koment, jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh] [awal semester genap, rindunya dengan anak muridku yang lucu ❤️ ] 
Indonesian the.Last.Empress.E23-24   MALIK.AWWAL
[Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh] 
Indonesian the.Last.Empress.E21-22   MALIK.AWWAL
[Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh] [ngesub edisi sakit itu sesuatu, makanan RS gak ada yang enak yaa] 
Indonesian the.Last.Empress.E19-20   MALIK.AWWAL
[Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh]  
Indonesian the.Last.Empress.E17-18   MALIK.AWWAL
[Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh]  
Indonesian the.Last.Empress.E15-16   MALIK.AWWAL
[Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh]  
Indonesian the.Last.Empress.E13-14   MALIK.AWWAL
[Sub Abnornal ku dengan beberapa koment., jika tak suka pakai punya mereka yg normal aja yaa] [By. Malik_anak_soleh]  
Indonesian 황후의 품격.The.Last.Empress.E01-E02.181121.SBS-KOR-VIU   RuoXi
Ep 1 & 2 [VIU Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for runtime : 00:59:59/01:00:00. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : The video ver has a clear audio both channel in Ep 2. 
Indonesian 황후의 품격.An.Empress's.Dignity.E01-E02.181121.SBS-KOR-VIU   RuoXi
Ep 1 & 2 [VIU Ver.] "A Luncheon with the Emperor" & "You are The Emperor's Personal Assistant". Synced for runtime : 00:59:59/01:00:00. Enjoy... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Note : The video ver has a clear audio both channel in Ep 2. 
Indonesian The.Last.Empress.E33-E34.190117.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E31-E32.190110.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E29-E30.190109.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E27-E28.190103.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E25-E26.190102.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E23-E24.181227.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E21-E22.181226.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E19-E20.181220.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E17-E18.181219.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E15-E16.181213.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E13-E14.181212.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E11-E12.181206.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E09-E10.181205.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E07-E08.181129.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E05-E06.181128.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E03-E04.181122.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The.Last.Empress.E01-E02.181121.720p-NEXT   DSS_Indo
Damn!SuperSub >> ngesub.com ║Follow>>Twitter : @Dssindo║ LIKE : facebook.com/DamnSuperSubIndo 
Indonesian The Last Empress E31-32.next viu   kenzlam
 
Indonesian The Last Empress E17-18   BangJaya_Sub
E 17-18 | dramachingu21.com 
Indonesian The Last Empress 27-28 (Kdrama, 2018)   LeeLeeAnn
Makasih untuk yang udah pakai terjemahan saya. Mohon saran dan kritiknya ^_^ 
Indonesian The Last Empress 21-22 (Kdrama, 2018)   LeeLeeAnn
I love this work ^_^ 
Indonesian The last empress 13-14 by VIU   BangJaya_Sub
Sub By Viu 
Indonesian An.Empress's.Dignity.E09-E10.181205-NEXT-VIU.id   kenzlam
 
Indonesian An.Empress's.Dignity.E03-E04.181122-NEXT   kenzlam
video bisa di download di http://nodrakor.id/ 
Indonesian An Empress Dignity 27-27 (Kdrama, 2018)   LeeLeeAnn
Makasih untuk yang udah pakai terjemahan saya. Mohon saran dan kritiknya ^_^ 
Italian The Last Empress 02 ITA (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) (2018)   Sk311um
Viki Italian Subs 100% Complete and perfectly Synced with most releases. Sottotitoli Italiani. Completi al 100% e perfettamente sincronizzati con la maggioranza delle release. Please rate it Good if you like it! 
Italian The Last Empress 01 ITA (Empress' Dignity / Hwanghooui Poomkyeok / 황후의 품격) (2018)   Sk311um
Viki Italian Subs 100% Complete and perfectly Synced with most releases. Sottotitoli Italiani. Completi al 100% e perfettamente sincronizzati con la maggioranza delle release. Please rate it Good if you like it! 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E31-E32.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E29-E30.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E27-E28.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E25-E26.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E23-E24.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E21-E22.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E19-E20.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E17-E18.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E15-E16.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E13-E14.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E11-E12.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E09-E10.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E07-E08.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E05-E06.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E03-E04.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay 황후의 품격.The.Last.Empress•E01-E02.NEXT-VIU   King_2
Sarikata dari Viu. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Malay The.Last.Empress.E33-E34-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E31-E32-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E29-E30-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E27-E28-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E25-E26-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E23-E24-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E21-E22-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E19-E20-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E17-E18-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E15-E16-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E13-E14-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E11-E12-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E09-E10-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E07-E08-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E05-E06-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E03-E04-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay The.Last.Empress.E01-E02-NEXT-VIU   r07
CREDITS TO VIU. Perfectly synced for VIU. Fully Bahasa Melayu. Sila rate. Subtitle warna kuning ^^. Harap korang suka. Not my subtitle just translate into Malay language.Thanks.^^ 
Malay An.Empress s.Dignity.E15-E16.181213 rabu kamis by binis salon   Bilanursalisah
 
Portuguese 황후의 품격 33-34회 합본.E17.190117.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 31-32회 합본.E16.190110.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 29-30회 합본.E15.190109.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 27-28회 합본.E14.190103.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 25-26회 합본.E13.190102.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 23-24회 합본.E12.181227.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 21-22회 합본.E11.181226.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 19-20회 합본.E10.181220.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 17-18회 합본.E09.181219.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 15-16회 합본.E08.181213.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 13-14회 합본.E07.181212.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 11-12회 합본.E06.181206.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 09-10회 합본.E05.181205.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 07-08회 합본.E04.181129.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 05-06회 합본.E03.181128.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 03-04회 합본.E02.181122.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Portuguese 황후의 품격 01-02회 합본.E01.181121.720p-NEXT   looppin
Legendado pela Equipe As Minions da Imperatriz @ Viki Sincronizado por Looppin 
Spanish The.Last.Empress.E07-E12   huebman
E07 al E12 Versión sincronizada 2ra NEXT 
Spanish The.Last.Empress.E01-E06   huebman
E01 al E06 Versión sincronizada 2ra NEXT